วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
- อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศและการนำไปใช้งาน


หัวข้อที่เรียนในบทที่ 1
- ระบบสารสนเทศคืออะไร
- การนำสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
- การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ(IS) ต่างกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)อย่างไร
- จะเรีนอะไรใรวิชาสาระสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)ระบบสารสนเทศคืออะไร

- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Managemant Information Systems, MIS)
  เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยให้
  องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
           - ระบบสารสนเทศ
           - การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ
           - การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

3 คำที่ช่วยให้เข้าจัยในนิยามของระบบสารสนเทศได้ดีขึ้ ได้แก่

- "ข้อมูล" (data) หมายถึง ตัวเลข ข้อความ หรือรูปภาพ ที่เกิดขึ้นจริง
- "สารสนเทศ" (information) เป็นสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการจัดการ
   เพื่อทำให้ข้อมูลมีความหมายหรือใช้ประโยชน์ได้การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ
- "ระบบ" (system) หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

   - ระบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกับระบบใดๆ จะเรียกว่า ระบบปิด (closed system)
การสร้างสารสนเทศ


แสดงระบบงานทะเบียนประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ


 "ระบบสารสนเทศ" หมายถึง ระบบที่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน โดยทำการรวบรวมข้อมมูลนำมาผ่านกระบวนการจัดดารเพื่อการจัดสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน


การนำสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 

- เป้าหมายโดยรวมขององค์กร และการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และต้องการให้การดำเนินงาน  นั้นเกิดประสิทธิผล (effecictiveness) คือ ได้ผลงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้ประสิทธิภาพ  (effciency) คือ สามารถลดตันทุนของการดำเนินงานได้

- สิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
     สิ่งแรกคือ แผนภาพการไหลของสารสนเทศภายในองค์กร
     สิ่งที่สองคือ กรอบและมุมของการแบ่งแยกงานออกเป็นระบบย่อยหลายระบบ ที่เรียกว่า
     ความคิดอย่างเป็นระบบ(system thinking)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ


การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ

- บทบาทของผู้ต้องการระบบ
     การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงงานนั้นๆ
     การเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คุณต้องเรียนรู้วิธีการใช้ระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างกว้างขวาง

- การใช้ระบบสารสนเทศอย่างกว้างขวางไม่ได้ก่อให้เกิดแต่ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังสร้างปัญหาที่ตามมาด้วย เช่น
     การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
     ไวรัสคอมพิวเตอร์
     เสรีภาพในการพูดและเขียนระบบสารสนเทศ(IS) ต่างกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อย่างไร


- เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หมายถึง วิธีการใช้ (Methods) การประดิษฐ์ มาตรฐานและสินค้า โดยมุ่งเน้น ไปที่เทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมูลของระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ(IS) หมายถึง องค์ประกอบทั้ง 5 คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
กระบวนงาน และคนเพื่อการสร้างสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) โดยลำพังเองไม่ได้ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แต่จะทำได้ก็ต้องเมื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นถูกนำไปฝังไว้ในระบบสารสนเทศ(IS)


จะเรียนอะไรในวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)

- ความจำเป็นสำหรับผู้ไม่รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ต้องมาเก่ยวพันกับระบบสารสนเทศ มาจากหลายเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น

    ไม่ต้องการสร้างระบบด้วยตนเอง ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องการเขียนโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องว่าจ้างและบริหารจัดการบุคคลให้ทำงานตามที่เราต้องการ การตัดสินใจดังกล่าวทำให้ต้องเผชิญกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ตนเองไม่มี

    การขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ขาดทางเลือกที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายของบริษัทสูงขึ้น และเป็นสิ่งขัดขวางความก้าวหน้าอีกด้วย

    การไม่รู้ไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะทำให้เราเองต้องเสียเปรียบเมื่อต้องสนทนากับคนทางสายเทคนิค และก่อให้เกิดความเครียดในการที่จะให้งานสามารถดำเนินการไปได้

    การไม่รู้ ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไร ทำให้โครงการที่ดูแลอยู่ต้องล่าช้าออกไปและทำให้ไม่สามารถไปทำงานอื่นที่ควรจะต้องทำได้

    การขาดความรู้ด้านระบบสารสนเทศ ทำให้ต้องทำงานมามากขึ้นและกังวลกว่าโครงการจะสำเร็จได้หรือไม่เนื่องจากขาดสารสนเทศที่จำเป็น ซึ่งเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นกับเรา และเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อนการจัดการ

     เพื่อเรียนรู้เพื่อให้มีความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง การพัฒนาและการใช้ระบสารสนเทศ

     เราต้องเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการทางธุรกิจกับระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศจะมาช่วยให้เกิดความได้เปรียบในทางธุรกิจได้อย่างรัย

     ต้องเรียนรู้ถึงทั้งเทคโนโลยีทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร

    และท้ายสุดจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรระบบสารสนเทศและการดูแลรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ พฤศจิกายน 2551
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น